BÆREKRAFT

Løse utfordringer

Selskapet Stadion Laks AS har fått utviklingstillatelser fra Fiskeridirektoratet for å utvikle stadionbasseng-konseptet. De ser på det som et prosjekt med betydelig innovasjon for å bidra til å løse flere av utfordringene akvakulturnæringen står overfor, både innen fiskehelse og miljø.

Hensikten med prosjektet er å utvikle ny teknologi som gjør det mulig å produsere mer, med et lavere miljøavtrykk. Denne teknologien bygger på de naturgitte fortrinn i den kystnære produksjonen av laks og er derfor spesielt egnet for å sikre at økt fremtidig produksjon av laks skjer langs kysten av Norge. Resultatet blir økt sysselsetting og verdiskapning.

Fiskevelferd

For at fisken skal ha det bra, må anlegg utformes slik at laksen kan bevege seg over relativt store områder og oppføre seg så naturlig som mulig. Bassengkonstruksjonen sikrer gode leveforhold for laksen. Installasjonen kan ikke ha skarpe kanter eller bestå av materialer som er skadelig for fisken, og den må være formet slik at fisken beskyttes best mulig mot angrep fra andre dyr.

 

Bassenget vil være en flytende produksjonsenhet på 39 x 117 meter i armert betong for oppdrett av laks. Sett ovenfra, ser det ut som et stadionanlegg – en løpebane – derav navnet. Hensikten med anlegget er å redusere eller eliminere problemer med lakselus, rømming, sykdommer og alger, samt fange det meste av slammet som hovedsakelig består av fôrrester og avføring fra fisken. Målet er å utvikle ny teknologi for produksjon av laks som gir fisken optimale forhold gjennom styring av vanngjennomstrømning og vannkvalitet og samtidig nå nye bærekraftsmål ved å redusere eller eliminere problemer med lakselus, rømming, sykdommer og alger. 

Fra problem til ressurs

Det meste av slammet og organisk avfall som fôrrester og avføring fra fisken, samles opp. Slammet blir fanget ved å ta ut en sidestrøm gjennom spalter i bunnen av anlegget på slutten av langsiden. Sidestrømmen blir pumpet til et anlegg for oppkonsentrering av slam til 10 – 40% tørrstoff. Det blir så lagret i en tank og eksportert til båt ca en gang i uka og deretter levert til et anlegg for produksjon av biogass og gjødsel, eller liknende. Slammet blir dermed forvandlet fra et forurensingsproblem til en ressurs.

Bærekraftig teknologi

Stadionbassenget er derfor et svar på utfordringen om å utvikle ny teknologi som gjør det mulig å øke produksjonen og samtidig nå ambisiøse og nye bærekraftsmål. Anlegget vil ligge i skjermet farvann som utnytter norske naturgitte forhold. Det er en teknologi som sikrer at verdiskapning og arbeidsplasser fortsatt blir i Norge og i sjøen der laksen hører hjemme, i stedet for å flyttes på land i utenlandske markeder. Det vil ha omtrent samme vannstand inni som utenfor, det vil derfor ikke bli brukt ekstra energi for å løfte vannet som skal sirkulere gjennom bassenget.