Prosjektet

Konseptet ‘Stadionbasseng’ er et innovasjonsprosjekt som gjennom flere år har blitt utviklet og forbedret i selskapet Stadion Laks AS.

Stadion Laks AS ble opprinnelig etablert av Vitamar og Solinova. De to selskapene eies og drives av henholdsvis biolog og oppdrettspioner Bjørn Myrseth, og sivilingeniør Knut Solberg. De samarbeidet i mange år om forskjellige typer oppdrettsbasseng. Det ble etter hvert klart at for å sikre god fiskevelferd er det avgjørende å ha kontroll med vannet som benytte. Derfor er det nødvendig å ha tette basseng hvor vann av god kvalitet fra minst 20 meter dyp pumpes inn i bassenget.

For å realisere Stadionbasseng som omfattes av utviklingskonsesjoner, kjøpte oppdrettsselskapet Lingalaks AS seg inn i Stadion Laks AS i 2016. Lingalaks jobber for å finne løsninger som kan gi best mulig fiskehelse og minimere belastningen for omgivelsene, og fikk allerede i desember 2017 inn Framo til å komme med teknisk bistand. Pumpeprodusenten har bidratt til å utvikle innovasjonsprosjektet ytterligere med tanke på gjennomstrømningsanlegget og Framos kompetanse på å flytte store vannmengder.

I november 2019 fikk Stadion Laks AS tildelt 2,37 utviklingskonsesjoner av Fiskeridirektoratet for det innovative oppdrettsanlegget Stadionbasseng, og i februar 2021 kjøpte Framo seg inn som likeverdig partner i Stadion Laks AS. Framo AS og Lingalaks AS eier 50 prosent hver i selskapet som har fått konsesjon på inntil 1 849 tonn biomasse basert på Stadionbasseng-konseptet.

Neste steg i prosjektet er å realisere byggingen av Stadionbasseng som skal ha det patenterte Framo Active Flow-systemet om bord. Anlegget skal bygges i Norge og vil benytte norske underleverandører.

For også å sikre lang levetid og gode arbeidsforhold for folk på bassenget er det valgt å benytte betong som byggemateriale. Bassenget er gitt en form som sikrer at det flyter og holder fisken inne i bassenget selv om bassenget ved et uhell blir direkte påkjørt av skip. Bassengets primære oppdrift kommer fra veggen i midtseksjonen. I tillegg gir en kanal som går rundt hele bassengets ytterkant stabilitet og sekundær oppdrift. Oppdriften både i midtseksjonen og under gangveien er oppdelt i flere separate kammer. Bassenget vil ha tilstrekkelig oppdrift og stabilitet i alle driftssituasjoner selv om en seksjon er vannfylt.

Hovedprinsipp for drift av bassenget:
• Bassenget flyter og er stabilt i alle tilstander
• Vann pumpes inn i bassenget
• Brukt vann strømmer fritt ut av bassenget gjennom hull i bunnen
• Vannivåforskjell innenfor og utenfor bassenget varierer med salinitetsforskjell og vanngjennomstrømning
• Bassengets dypgang varierer med vannfylling, salinitet og vekt av utstyr og lager

Bassenget skal ha innløp og utløp for vann i begge ender og 6 pumper skal sørge for vann inn i enheten. Vannparametere som oksygen, pH, temperatur og strømningshastighet vil kontinuerlig overvåkes for å sikre god fiskevelferd. Bassenget er utstyrt med skyveskott som sikrer skånsom håndtering av fisk. I tillegg er det installert et omfattende system for kontinuerlig analyse og kontroll av alle viktige vannparametere, elkraftsystemer og HMS-tiltak.

Nå ser Lingalaks og Framo frem til byggestart Q1 2022 og sette Stadiobasseng i drift i 2023.